Praktisk info for Ullernåsen Boligsameie

Bygningsforsikring ULLERNÅSEN BOLIGSAMEIE - FREMTIND K.NR. 3015402

Her finner du viktig informasjon om hvilke rutiner som skal følges ved oppstått skade, vannlekkasje, innbrudd i din leilighet, samt når og hvordan sameiets forsikringsavtale med Fremtind Forsikring AS vil tre i kraft i slike tilfeller.

Sameiets forsikringsselskap er Fremtind Forsikring AS tlf. 915 02300 med kundenummer 3015402. Forsikringsbevis og vilkår ligger som vedlegg.

Rutiner ved vannlekkasje /forsikringsskade Ullernåsen 2019.

Huskeliste - hva du må gjøre ved vannlekkasjer:
1. Begrens skadeomfanget
2. Finn skadeårsaken
3. Rekvirer om nødvendig Rørlegger Martinsen & Brodahl, Vakttlf: 974 66 211.
4. Kontakt Fremtind Forsikring på tlf. 915 02300 hele døgnet, evnt kan skade meldes til storskadebygning@fremtind.no med kopi til daglig leder på post@ulleraasen.no m/ bilder og beskrivelse.

Egenandel:
- Bygningsskade kr. 10.000,-*
* Ved vannskade som følge av rørbrudd i bad, som ikke er modernisert etter 2009, er egenandelen forhøyet til kr 25.000.
- Bruddskade glass og sanitær kr. 3.000,-
- Naturskade kr. 8.000,-

Dekkes ikke: Skade på gulv og vegger i våtrom som skyldes at våtrommet ikke er vanntett.

Dekkes: Følgeskader av utett våtrom påført annen seksjonseier.

Vannlekkasje
Når det oppstår en vannlekkasje, er hovedfokus å begrense skadeomfanget i størst mulig grad. Ved vannskade som skyldes brudd på vannrør med trykk, gjelder det å finne stoppekranen slik at vannet så raskt som mulig stenges av og deretter tørke opp overflatevann fra de områdene man har tilgang til. Det er således viktig at den enkelte beboer kjenner til hvor stoppekranen i leiligheten befinner seg, vet at den virker og er kjent med hvordan den brukes. Normalt er denne i kjøkkenbenk og i garasjetaket for hele sjakten.
Årsaken til skaden er retningsgivende om en skade blir erstattet av sameiets forsikring, og om det videre kan forventes bistand fra forsikringsselskapet til skadeutbedring. Dersom skadeårsaken ikke er åpenbar eller det er mistanke om lekkasje fra bygningens rørsystem, anbefaler vi at seksjonseier rekvirerer rørlegger for bistand til søk etter lekkasjen og utbedring av eventuell rørlekkasje. Her har vi samarbeid med rørlegger Martinsen og Brodahl. Deretter skal daglig leder kontaktes.

Ved skade som ikke dekkes av forsikringsselskapet vil styret vurdere om ansvaret tilfaller sameiet eller seksjonseier.

Dekkes skaden av forsikringsselskapet, vil det bistå med vurdering av skadeomfanget samt skadeutbedring. Dersom sameiets bygningsforsikring blir benyttet, vil sameiet bli belastet
med en egenandel

Sameiet dekker egenandel der sameiet har vedlikeholdsansvar eller eierforhold, som utvendige tak, vegger, gulv, garasjer dører, porter, tekniske installasjoner mm.
Seksjonseier dekker egenandel der seksjonseier har vedlikeholdsansvar og eierforhold ved skade eller tyveri inn i eller til boenhet, boder og tekniske installasjoner i hht vedtekter og lovverk.

Ved tyveri hos seksjonseier må sameier sjekke om innboforsikring dekker bygningsmessige skader for sameiet, slik at det bare blir en egenandel.

Utdrag fra vedtektenes §7 Vedlikehold
"Innvendig vann- og avløpsledninger omfattes av denne vedlikeholdsplikten til og med forgreningspunkt inn til boligenheten og elektriske ledninger til og med enhetens sikringsboks." Ved en forsikringsskade vil forsikringsselskapet kun dekke utbedringskostnadene for å få satt leiligheten tilbake i samme eller vesentlig samme stand som den var før skaden oppstod.
Arbeider utover dette må seksjonseier selv bekoste.
Sameiet vil imidlertid oppfordre den enkelte til å vurdere om det samtidig bør utføres forbedringer som redusere risikoen for fremtidige lekkasjer, for eksempel å legge membran på bad dersom det ikke forefinnes.

Med vennlig hilsen Styret i UBS