Oppslagstavle for Ullernåsen Boligsameie

 • Ønsker du nesten 40 meter høye høyspentmaster gjennom sameiet vårt?

  Publisert 20. okt. 2019

  Statnett har søkt om konsesjon for å oppgradere høyspentlinjen som går gjennom Ullernåsen boligsameie (UBS) fra 300 kV til 420 kV. De har bedt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som er konsesjonsmyndighet, om å gi konsesjon til ny høyspentline, alternativt kabel i tunnel fra Øvrevoll (Hagabråten) til Smestad. Sameiets arbeidsgruppe har anbefalt for styret å argumentere for kabel, og styret har gitt sin tilslutning til det. Problemet er at Statnett vil ha luftlinje, fordi den er billigere. Alle har mulighet til å si sin mening om dette, og komme med en høringsuttalelse.

  Så hva mener du? Om svaret er «Nei!» til høyspentlinje, så håper styret i UBS at også du benytter din rett til å si tydelig ifra. Selv om sameiet kommer til å gi en offisiell høringsuttalelse til NVE, betyr ikke det at du skal la være. Bry deg om lokalmiljøet vårt! Hver høringsuttalelse har betydning – vi må vise at vi er mange som ønsker kabel i tunnel i stedet for høyspentlinje gjennom UBS. Mastene vil evt. ruve 38 meter over bakken (dobbelt så høye som dagens master). Nye master vil bli malt røde og hvite, og får runde luftfartsmarkører på selve kraftledningene.

  Vi oppfordrer alle beboerne til å sin mening. Selv om fristen for å sende inn høringsuttalelse er 01.01.2020, er det ingenting i veien for å sende inn i dag! Husk at alle i husstanden kan sende inn sin høringsuttalelse. Du må gjerne oppfordre andre i Oslo til å avgi høringsuttalelse også.

  For å bistå deg i din argumentasjon har vi tatt med noen faktamomenter som kan være med i din høringsuttalelse. Det kan være lurt å unngå følelser, men argumentere saklig slik at NVE blir nødt til å ta hensyn til hva som blir sagt. Det er er ikke nødvendig å ta med alt, ta med det du mener er viktigst:

  • Aldri tidligere er en linje på høyeste spenningsnivå (420 kV) planlagt bygget midt gjennom et så tett befolket boligområde i Norge. Nærmere 3000 boliger blir berørt på strekningen Bærum – Smestad. Det er ingen steder i Norge så mange mennesker blir direkte berørt av en høyspentlinje.
  • Miljø og bokvalitet. Bruk av ny, høyere mastetype vil prege landskapsbildet i større grad enn dagens kraftledninger. Ingen steder vil mastene være så synlig, over et så stort område, som over Ullerntoppen. Traseen vil utgjøre et betydelig inngrep i landskapsprofilen.
  • Utseende. Mange beboere som i dag ikke ser master og/eller linjer, vil se disse svært synlige mastene. Alle mastene blir malt røde og hvite og får luftfartsmarkører. Fra Holmenkollen, fra Smestad, fra Montebello, fra Frognerstranda, fra Lysaker, fra Lysejordet – og fra Bærum – blir det med 38 meter høye høyspentlinjer skapt en ny «turistattraksjon» i himmelsjå over Oslo.
  • Magnetfelt og frykt. Uavhengig av offisielt aksepterte måleverdier, eksisterer strålefrykt blant beboere nær høyspentlinjer. Dette er en reell frykt, som er alvorlig for mange, og som ikke nødvendigvis har noen sammenheng med aktuell stålerisiko. Denne frykten har økt de siste årene, og også blitt forsterket da det er blitt vanlig praksis at høyspentlinjer ikke skal gå over skoler/barnehager eller tett på befolkningskonsentrasjoner. I utlandet råder «føre-var-prinsippet», for eksempel i Danmark, og dette blir tatt hensyn til ved høyspentutbygginger.
  • Eiendomsverdi. Nær 40 meter høye master vil bety at din leilighet synker i verdi.
  • Samfunnssikkerhet. Ny luftlinje over Ullerntoppen betyr fare for lufttrafikk, og er et hinder og faremoment for forventet fremtidig dronetrafikk. Vi snakker om en luftlinje som har en levetid på nesten 100 år.
  • Oppsummering. Kabel i stedet for luftlinje vil ivareta folks interesser, alle miljøkrav, landskapsverdier og samtidig gi mulighet for nye grøntområder/byfortetting. Kabler i tunnel er mer driftssikkert, tryggere, fremtidsrettet, ødelegger ikke bomiljøer, ødelegger ikke Oslos «skyline», er ikke utsatt for ekstremvær, utsetter ikke folk for bekymring rundt magnetfelt.

  Mye god og aktuell informasjon er tilgjengelig på Facebook-gruppen «Nei til monstermaster i tettbygde strøk». Bli med i gruppen, følg med der fremover og skriv under på oppropet som er lagt ut der, se https://www.facebook.com/groups/2361444744183578/

  Hvordan sende inn høringsuttalelsen? Det finnes to alternativer:

  1. Elektronisk via NVEs nettside: https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=5158&type=A-1

  2. Du kan også sende e-post til nve@nve.no eller per post til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

  HUSK Å MERKE HØRINGSUTTALELSEN MED SAKSNUMMER: 201908956

  Vennlig hilsen styret i Ullernåsen boligsameie
 • Daglig leder sykemeldt

  Publisert 10. okt. 2019

  Kontor UBS
  Daglig leder er dessverre sykemeldt frem til 18. november, og er ikke tilgjengelig på telefon/ mail i perioden. Styrets nestleder Thomas Parr vil i tiden fremover følge opp driften av sameiet, med bistand fra øvrige styremedlemmer. Det må derfor påregnes noe redusert servicenivå. Ved akutte situasjoner kontakt nestleder, styret eller Bygårdsservice vakttelefon: 905 20 631. Ved lekkasjer som krever rørleggerarbeid kontakt Martinsen & Brodahl på vakttelefon: 974 66 211. (Vi anbefaler forøvrig å lagre dette nummeret ved akutt behov)

  Med vennlig hilsen
  Alf Magnus Reistad
  Styreleder
 • Oppgangskontaktmøte

  Publisert 01. okt. 2019

  Tid: 19:30 - 20:30, Styrerommet UBS ( Vaktmesterboden)
  Til oppgangskontaktene

  Oppgangskontaktene i Ullernåsen Boligsameie spiller en viktig rolle i kommunikasjonen mellom sameiere og styret. Spesielt i forhold til gjennomføringen av tiltak i rehabiliteringsprosjektet og oppfølgingen av ulike oppgaver i det daglige og gjennom året.

  Dagsorden:
  1. Velkommen/Styreleder
  2. Status fase 2 og veien videre /Styreleder/Daglig leder
  3. Get Safe, brannplan og brannøvelse / Daglig leder
  4. Den daglige drift og samarbeidet med oppgangskontaktene /Daglig leder
  5. Eventuelt /Alle

  Vel møtt!
 • Beboermanual for Ullernåsen Boligsameie

  Publisert 01. okt. 2019

  Styret har i lengre tid arbeidet med å sammenstille en beboermanual som tar for seg blant annet hvilke ansvarsområder, rettigheter og plikter hver enkelt sameier har versus sameiet som sådan. Beboermanualen inneholder informasjon om sameiet, vedlikeholdstips, praktisk informasjon om ordninger og skal fungere som et supplement til vedtekter og annen informasjon som finnes f.eks. her på hjemmesiden. Den distribueres som et pdf dokument slik at du kan laste den ned som 'ditt oppslagsverk'. Vi håper den kommer til nytte enten du er nyinnflyttet eller har bodd her siden sameiet ble oppført.

  Med vennlig hilsen
  Styret
 • Søppelsjakter stengt, nytt avfallssystem utendørs Ostadalsveien

  Publisert 01. okt. 2019

  Fra i dag 1 oktober er ny avfallshåndtering innført for alle beboere tilhørende Ostadalsveien.
  Ved innkjøringen til Ostadalsveien er det etablert nedgravde avfallscontainere:

  Blå innkast – papp og papir
  Grønn innkast – glass og metal
  Blank innkast– restavfall, plast og mat

  For ytterligere sortering se vedlagt sorteringsguide.

  NB!. Det må ikke kastes søppel i sjaktene fra i dag.
  Søppelsjaktene vil bli desinfisert og avstengt fortløpende.
 • Ekstraordinært åpent hus - Ny høyspentlinje

  Publisert 24. sep. 2019

  Tid: 19:00 - 20:30, Vaktmesterboden UBS
  Statnett har invitert til «Åpen kontordag» på Samfunnshus Vest på Røa 8. oktober fra kl 17-20. Alle kan delta der for å få orientering om Nettplan Stor-Oslo.

  Påfølgende dag 9. oktober, vil arbeidsgruppen/styret orientere om UBS´ arbeid og innspill til valg av høyspent trasé til Statnetts transformatorstasjon på Smestad.
 • Ny avfallshåndtering for beboere med adresse Ostadalsveien innføres 1.oktober

  Publisert 06. sep. 2019

  Ostadalsveien
  1. oktober i år innføres ny rutine for avfallshåndtering for alle seksjonseiere med adresse Ostadalsveien. Dagens søppelluker stenges i forbindelse med etableringen av nedgravde søppelcontainere for plast-, mat-, og restavfall ved innkjøringen til Ostadalsveien. .
  Eksisterende søppelsjakter i hver oppgang vil som følge bli rengjort og forseglet.

  Seksjonseiere i OV58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 og 72 med bevegelseshemning, fysisk handicap eller andre bevegelsesbesvær grunnet alder eller sykdom kan søke styret om tilgang til en alternativ plass for avfallshåndtering. Denne er plassert på snuplassen under kraftlinjen nedenfor Ostadalsveien 54.

  Avfallet kastes i avfallsbeholdere som står i et søppelskur med lås og gjelder kun for plast-, mat og restavfall. NB. Papp, glass og metall må bringes til plassen ved innkjøringen til Ostadalsveien.

  Søknad sendes via kontaktfanen til Styret.
  https://ullernaasen.no/contact_board
  Merk søknaden med Navn, adresse og begrunnelse.

  ULLERNKAMMEN
  Arbeidet pågår med tillatelse til å etablere nedgravde containere ved innkjøringen til Ullernkammen på Oslo Kommunes eiendom. REN har gitt sameiet frist til uke 35 i 2020 på å etablere nytt avfall system for beboere på Ullernkammen, etter dette vil søppelsjakter stenges.
 • NY HØYSPENTLINJE, ELLER…

  Publisert 04. sep. 2019

  Tid: 19:00 - 21:00, Persbråten Videregående skole
  Statnett har i flere år arbeidet med å sikre og oppgradere strømforsyningen til Oslo. Dette arbeidet er omtalt som Nettplan Stor-Oslo, og nå foreligger et forslag som angår vårt sameie. Kort fortalt er der to alternativer; tunnel under Ullernåsen fra Øvrevoll til Smestad, eller ny høyspentlinje over Ullerntoppen i dagens trase.

  Det siste vil innebære at kraftlinjen blir oppgradert til 420 Kv, og mastene vil få en høyde på 39 meter, altså høyere enn dagens. Hvis det blir ny luftlinje, blir mastene malt røde/hvite og det blir markører på 60 cm i diameter for å varsle lufttrafikk som ambulansehelikopter til byens sykehus.

  Statnett har søkt NVE om konsesjon for begge alternativer der tunnel naturlig nok er dyrest. Høringsfristen er 1. november, og det er innkalt til orienteringsmøte på Persbråten skole den
  19. september kl 19.00. Alle i sameiet skal ha fått brev om dette, og det er også i brevet redegjort for hvordan man kan gi innspill innen høringsfristen.

  Styret nedsatt for flere år siden en arbeidsgruppe med mandat å følge med på Statnetts arbeid, men også for sørge for at sameiets interesserer blir ivaretatt på best mulig måte. Vi har tidligere gitt uttalelse om vi vil anbefale tunnel. Arbeidsgruppen har hatt møter med Statnetts prosjektledelse, og arbeider nå med et forslag til høringsuttalelse. Dette forslaget blir presentert styret, som vil oversende den endelige kommentar fra Ullernåsen boligsameie.

  I denne fase er det en naturlig for arbeidsgruppen å søke mest mulig informasjon, men også avklare hvordan andre interessenter som andre sameier og bydeler stiller seg. Alle opplysninger om konsesjonssaken finner du her: https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=5158&type=A-1

  Alle oppfordres for øvrig til å stille på informasjonsmøtene som NVE har invitert til. Videre informasjon blir gitt her på nettsiden og/eller på Åpent hus.

  Arbeidsgruppen leders av Ragnvald Nærø, UK26, Carl Petter Svensson, OV52, Mathias Gellein, OV58 og Helge Kleivane, UK25. Om du har kommentarer, ta gjerne kontakt med en av disse eller send epost til: ragnvaldnaero@gmail.com
 • Godkjente tegninger under kraftlinjen.

  Publisert 13. aug. 2019

  Nå er endelige tegninger utarbeidet og godkjent for arbeidet Statnett må gjøre for å få riktig avstand fra bakken og gangvei som er kjørbar for utrykningskjøretøy og skjøtsel.

  Følgende endringer blir utført:
  - Områder som har for kort avstand fra kraftlinjen senkes til nødvendig høyde.
  - Plen etableres iht tegning.
  - Ny gangvei etableres fra snuplass til OV50 m/ låsbare bommer.
  - Støttemur m/ plantefelt langs gangvei.
  - Snuplass utvides og tilrettelegges for tunge kjøretøy, samtidig som det etableres søppelskur for de med begrenset bevegelighet.
  - Gatelys ved søppelskur.
  - Etablering av snuplass utenfor OV56.
  - Utvidelse av vei fra OV56 til OV50 tilrettelagt for utrykningskjøretøy.

  Arbeidet vil avsluttes medio september.
 • Oppstart fk mandag med nedgravde avfallscontainere og fortau ved innkjøring til Ostadalsveien.

  Publisert 02. aug. 2019

  Innkjøring Ostadalsveien
  I løpet av sommerferien fikk sameiet den siste godkjenningen fra Oslo Kommune på tiltakene som er planlagt i området ved innkjøringen til Ostadalsveien med etablering av fortau fra krysset til Aslakveien.

  Arbeidet vil påvirke trafikkbildet og parkering med avsperringer tilpasset best mulig for myke trafikanter og kjøretøy, samt maskiner og utstyr til utførelse av tiltakene.
  Det vil forekomme støyende arbeider mellom kl. 08.00-16.00 i perioder med bla sprenging/ pigging av fjell.

  Dagens containere for papir og glass/ metall er flyttet til parkeringsplassen foran Joker butikken og korttidsparkering ved butikk blir flyttet ned til parkeringsplassen ved Ostadalsveien 48.

  Fremdrift:
  Fra 5 august til 13 september pågår arbeid med nedgravde søppelcontainere. Se tegning L101.
  Fra 16 september til 4 oktober pågår arbeid med fortau langs kollen fra Aslakveien. Se tegning L107.
  Arbeidet avsluttes med kompletterende asfaltarbeid i hele området.

  Områdene vil bli avsperret fortløpende.
  Spesielle avsperringer eller endringer vil bli varslet via hjemmesiden/SMS og merket på stedet.

  Innvendige sjakter med adresse Ostadalsveien stenges etter nærmere avtale når arbeidene er ferdigstilt.