Oppslagstavle for Ullernåsen Boligsameie

 • Velkommen til tenning av julegranen

  Publisert 19. nov. 2020

  Hei alle gode naboer,

  I år, kanskje mer enn noen gang, trenger vi å lys i mørketiden. Styret ønsker derfor ekstra varmt velkommen til tradisjonsrik julegrantenning (i smittevennlig innpakning) første søndag i advent kl 15.30 utenfor vaktmesterboden.

  Håper vi sees.

 • KORT OPPDATERING OM HØYSPENTLINJEN!

  Publisert 27. okt. 2020

  Som kjent har sameiet nedsatt en arbeidsgruppe (Ragnvald Nærø er leder av denne gruppen) som følger med på Statnetts planer for oppgradering av høyspentnettet til Oslo.

  Det foreligger to alternativer som begge krever konsesjon: Alternativ 1. Oppgradert høyspentlinjen gjennom vårt sameie, Alternativ 2. Nedgravd kabel eller tunnel til Smestad. Sameiet ved styret har avgitt høringsuttalelse til fordel for alternativ 2.

  Det er NVE som gir konsesjon, og det er forventet avklaring fra NVE på nyåret - i beste fall.

  I forbindelse med behandling av høringsuttalelsene har NVE kalt inn Oslo og Bærum kommuner til innsigelsesmøter, som er vanlig i kompliserte saksprosesser som dette. Både Oslo og Bærum er mot luftledning, altså alternativ 1.

  NVEs referat fra dette møtet er vedlagt her. Oppsummert forteller referatet at begge kommuner står på sitt opprinnelig ønske om nedgrav kabel eller tunnel, og at denne saken mest sannsynlig vil ende i Olje og energidepartement, som er ankeinstans - om NVE gir konsesjon til Statnetts anbefalte alternativ som er luftspenn, alternativ 1.

  VURDERINGEN ER AT DETTE GÅR VÅR VEI, MEN AT DET KAN TA TID FØR ENDELIG OG RIKTIG BESLUTNING BLIR TATT.

  Se disse linkene for mer detaljer:

  https://www.baerum.kommune.no/.../postliste/wfinnsyn.ashx...&

  Anbefaler å lese referatet, som gir best oversikt: https://www.baerum.kommune.no/.../post.../wfdocument.ashx...&

 • KANDIDATER TIL STYRET?

  Publisert 27. okt. 2020

  Til våren skal sameiet velge nytt styre. Dette skjer på sameiermøtet som normalt avvikles i mars/april. Flere styremedlemmer står på valg i år, og valgkomitéen har begynt sitt arbeid med å sette sammen forslag til neste års styre i Ullernåsen boligsameie. 

   

  Dersom du har innspill til hvem du mener bør sitte i styret, eller om du selv kunne tenke deg å være kandidat, bes du ta kontakt med valgkomitéens leder, Ragnvald Nærø, på telefon 9008 03 03 eller på e-post: ragnvaldnaero@gmail.com

   

  Valgkomiteen i inneværende periode består av Ragnvald Nærø, Hallvard Bragge og Heidi Gjerde Lester. 

   

  Det er styret som foreslår medlemmer til valgkomitéen, som også skal velges av årsmøtet. Dersom du har forslag til medlemmer i valgkomitéen, bes du ta kontakt med styrets leder.

 • Ringetablå - Ringeklokker

  Publisert 20. okt. 2020

  Ved oppgradering av inngangspartier og dermed nye ringetablåer, ble det i sin tid avgjort at navn skulle legges inn pr boenhet, flere leiligheter har flere navn oppført.

  Praksisen har vært at daglig leder har utført dette én gang pr måned. Vi ser nå at dette er meget tidkrevende, samt at ringetablåene får stor slitasje ved re og demontering hver gang dette skal gjøres, dermed blir kostnaden for stor for at denne praksisen kan fortsette.

  Vi har diskutert denne problemstillingen med leverandøren, og den normale måten å drifte og vedlikeholde dette på, er ved å legge inn et nummer pr boenhet, da med en navneliste som henger innrammet på innsiden av vinduet ved inngangsdørene, en endring kan da gjøres på få minutter, og beboere vil oppleve dette som en raskere og bedre oppfølgning.

  Styret har vedtatt at dette endres så snart det lar seg gjøre, og en varsel om dato for dette blir sendt ut i forkant.

  Med vennlig hilsen

  Styret

  UBS

 • INFOSKRIV FRA STYRET

  Publisert 19. sep. 2020

  Kjære alle naboer,

  Det har vært en underlig vår og sommer for oss alle, og den nye normalen vi lever i tilsier at godt naboskap om mulig har blitt enda viktigere.

  La oss fortsette med å ta vare på hverandre, vær rause og bry oss om hverandre. Det er spesielt viktig i disse dager når mange er både mer ensomme og mer engstelige enn vanlig. 

   

  Nyhetsoppdateringer fra styret vil i fremtiden fortrinnsvis distribueres digitalt her på Lettstyrt, men dette skrivet leverte styret også ut i alle postkassene. Vi vil oppfordre alle sameiere til å bruke sameiets nettside på Lettstyrt: https://ullernaasen.no Her finner dere stort sett all informasjon dere trenger om sameiet vårt og der er det også mulig å kontakte styret og daglig leder direkte. 

   

  Vi bor i et stort sameie med over 400 leiligheter, og det kommer en hel del henvendelser til styret. Vi jobber kontinuerlig med å svare ut, og vi beklager om det noen ganger oppleves at det tar tid før man får svar. Med ny styreleder og flere nye styremedlemmer har det vært en hel del å sette seg inn i, men vi håper at vi skal få ned responstiden vår. Jørgen Faksvåg, som har vært ansatt i stillingen som daglig leder for sameiet, sa også opp sin stilling i juni, noe som ytterligere økte presset på styret. Vi er klar over at det er noen eldre uløste saker, dersom du er en av de som kanskje føler seg oversett så ville styret være takknemlig om du vil sende inn saken din på nytt på Lettstyrt. Skriv gjerne inn litt om historikken, ettersom Jørgen har sluttet så er det noen ganger vrient å, på kort tid, sette seg inn i alle enkeltsaker. 

  TFU- (Totalplan for Uteområdet)

  Sameiet gjennomfører både større prosjekter og daglig vedlikehold, driften er også preget av at det er større og mindre ting som tar opp tid. TFU har vært et slikt større prosjekt, det har vært driftet av daglig leder, i samarbeid med styret, Skaaret har vært entreprenør. TFU er nå (nesten) ferdig, og jammen har det blitt fint rundt oss! Asfaltering, beplantning, lekeplasser og ballplass, kantsteiner, ny belysning og opprydding i kratt og skog. Noen få ting gjenstår, blant annet bygging av nytt anlegg for avfallshåndtering på Ullernkammen siden og beplantning ved parkeringsplassen på oversiden av barnehagen. De fleste av dere som ferdes på denne siden av sameiet vårt vil også se at det gjenstår noe asfaltering på parkeringsplassen. Dette er ikke glemt, men vi har, i samråd med entreprenør, valgt å vente med å legge dette til alt arbeidet er ferdig. Slik unngår vi at den nye asfalten blir ødelagt av lastebiler og anleggsmaskiner. Den siste asfalten vil bli lagt neste sommer, og oppmerking av parkeringsplasser vil bli gjort når asfalten er lagt. 

   

  Avfallshåndtering Ullernkammen

  I påvente av ny søppelhåndtering på UK-siden så vil renovasjonsetaten sette ut midlertidige containere (foreløpig 3 stk) ved siden av der det i dag står papircontainere. Det vil da være noen færre gjesteparkeringsplasser tilgjengelig, skiltet som indikerer privat parkering skal settes opp igjen, og styret ser på muligheter for å opprette noen flere parkeringsplasser mellom bygg 1 og 2.

   

  Fra uke 36 vil søppelsjaktene i Ullernkammen bli låst av. Tiden for å kaste søppel på sokkelesten er definitivt forbi - vi får heller sørge for å ta på oss skritt-telleren når vi skal ut med søppelet. Det permanente avfallsanlegget er forhåpentlig klart på nyåret. Det blir hengt opp lapper i oppgangene om at søppelsjakten ikke må brukes, og det er viktig at dere følger dette. Dersom søppel kastes etter dette vil det bli liggende, og vi vet alle hvor utrivelig det blir med søppel som ikke blir tømt. Sjaktene skal vaskes grundig før de låses helt av. 

   

  Lekkasje på takene

  Siden fase 1 av rehabiliteringen ble ferdigstilt har det oppstått mange lekkasjer, på flere tak, inn til flere beboere. Det har utvilsomt vært en stor påkjenning for de berørte eierne av disse leilighetene. Fokuset for styret har vært å få dette ordnet sammen med vår entreprenør, men det har vist seg å være et meget komplekst og sammensatt problem. Per august 2020 er vi nå forhåpentligvis i sluttfasen med de siste utbedringene, og dermed forhåpentligvis også et nært forestående sluttoppgjør. Arbeidet med disse lekkasjene har tatt mye tid og energi fra både styret og daglig leder. Målet er nå at dette vil være et avsluttet kapitel i løpet av høsten. 

   

  Reparasjon/oppgradering tak over inngangspartier

  Det er de siste årene utført bytte av panel og tak ved inngangspartiene, dette vil vi fortsette med fremover, det vil samtidig bygges nye eller oppgradere og reparere tak over inngangsdører. Det vil i løpet av nær framtid bli utarbeidet en tilstandsrapport på de gjenstående arbeidene.

  Vaktmester

  Sameiet har i den siste tiden hatt en fast vaktmester som har vært hos oss 3 dager per uke. Styret har besluttet å øke hans tilstedeværelse til 4 dager hver uke. Jan Ove Kvernberg er utdannet taktekker og kan bistå med tekkingen av bodtak og reparasjon av inngangspartier. Han skal også hjelpe til med å utføre reparasjoner og bytte av sluk/rør som avhjelper overvann på terrassene.

   

  Ny daglig leder

  Styret jobber med å finne en permanent løsning for å erstatte Jørgen som daglig leder. Styret har satt sammen en arbeidsgruppe som utarbeider en stillingsbeskrivelse for å utlyse stillingen. Styreleder Thomas Parr har tatt på seg daglig leder sine oppgaver ut oktober. 

   

  Styrearbeid

  Styret har brukt de siste månedene godt. Vi har hatt flere møter, både digitale møter og fysiske møter. Vi begynner å få en bedre oversikt over det arbeidet som må gjøres, hvor fokus må ligge i den nærmeste fremtid og også hvilke prosjekter vi bør vente med. Det er mye prosjekter og arbeid som pågår i sameiet kontinuerlig og det dukker stadig opp nye ting. Styret jobber etter en visjon om å være tilgjengelige, involverte og oppdaterte og målet er at vi sammen med den nye daglig lederen skal skjøtte/drifte sameiet på best mulig måte.  

   

  Styret har åpent hus i vaktmesterboden med jevne mellomrom. Her er alle sameiere velkomne for å få informasjon og stille spørsmål til styret. 

   

  Denne høsten er det åpent hus: 

  Torsdag 8.oktober fra kl 18

  Tirsdag 10.november fra kl 18

  Tirsdag 15.desember fra kl 18

   

  VELKOMMEN!

 • Avfalls ordning Ullernkammen avsluttes

  Publisert 26. aug. 2020

  Da er tiden inne for at dagens løsning hvor man kan få kastet søppel i oppgangene snart over, i utgangen av neste uke (36) er siste tømming fra Renovasjonsetaten, og midlertidige containere vil bli plassert på P-plassen ved siden av de som står der pr i dag. Prosessen med Oslo Kommune har grunnet Korona situasjonen tatt mye mer tid enn antatt, så nytt avfallsanlegg vil nok ikke være på plass før over nyttår. Det er meget viktig at avfallsluker ikke benyttes etter at de er stengt av.

  Grunnet dette avventes siste del av asfalteringen for å spare kostnader, dette gjelder også siste avslutning mellom bygg 1 & 2.

  Mvh

  Styret UBS

 • GODE NYHETER?

  Publisert 04. jul. 2020

  Statnett har søkt NVE om å rive kraftledningen som går gjennom Mærradalen (bildet). Denne kraftledningen har ikke vært i drift på lenge, men Statnett har ønsket å ha den som reserve. Nå er det ikke aktuelt lenger, og for oss betyr det at Mærradalen blir det naturområdet mange ønsker seg.

  Når det gjelder høyspentlinjen gjennom vårt sameie, så skal den moderniseres, og det foreligger i hovedsak to alternativer: En høyere og mer synlig høyspentlinje gjennom sameiet, eller tunnel fra Hagabråten i Bærum til Smestad. Det siste vil bety at vi slipper å ha en stor og veldig synlig høyspentlinje gjennom sameiet. Styret har anbefalt tunnel i sin høringsuttalelse, og både Bærum og Oslo kommune har anbefalt det samme.

  Alle høringsuttalelsen er nå sendt fra NVE til Statnett for deres kommentarer. Siste nytt er at Statnett først etter sommerferien vil være ferdig med denne delen av jobben, og at NVE i beste fall mot slutten av året, tidlig neste år vil komme med sin anbefaling. Det er NVE som gir konsesjon, og den må Statnett forholde seg til.

  Vi skal på ingen måte ta seieren på forskudd. Men fokus på godt miljø er viktig for alle, og nå synes det som Statnett også vil legge større vekt på det. La oss håpe på flere gode nyheter på nyåret :)

  Ragnvald Nærø
 • Viktig informasjon fra styret

  Publisert 24. apr. 2020

  Daglig leder opplever til tider klager fra seksjonseiere som ikke skyldes mangelfull
  informasjon, men at seksjonseier ofte ikke har lest informasjon som er sendt ut eller
  tilgjengelig. Sameiet har 422 boenheter med ca 1.200 mennesker i alle aldre og det er en
  umulig oppgave å informere hver enkelt gjennom en samtale. Sameiet har nettsiden www.ullernaasen.no som hovedkanal for kommunikasjon og alle sameiere varsles enten på e-post eller SMS (noen ganger begge) når det er lagt ut viktig informasjon.
  Vi henstiller derfor alle til aktivt å besøke hjemmesiden og lese informasjon som ligger der før evt. daglig leder blir kontaktet.

  For å kvalitetssikre en logg på henvendelser er det viktig å ikke sende SMS til daglig leder,
  men benytte kontaktfanen på hjemmesiden. Da dokumenteres alle henvendelser fra den
  enkelte sameier, noe som er ryddig for begge parter.

  TILGJENGELIGHET og RESPONSTID
  Sameiet har ikke en «sekretær» som til enhver tid og raskt kan svare på behov for
  informasjon (som i mange tilfeller ligger på hjemmesiden). Tidløs informasjon som
  forsikringsnummer, brukermanualer, spørsmål og svar vedrørende juridiske forhold i
  Ullernåsen Boligsameie, rutiner ved ønske om trefelling osv ligger under PRAKTISK INFO.
  Midlertidig info og nyheter legges løpende ut på OPPSLAGSTAVLEN. Bruk søkefeltet aktivt.
  Beboermanualen har også utfyllende informasjon vedr mange av spørsmålene folk stiller.
  Send gjerne inn forslag til Styret om ytterligere info som kan legges inn her.

  DAGLIG LEDER
  Sameiet har ansatt daglig leder i 90% stilling fordelt på to områder; 40% på drift av sameiet
  og 50% som prosjektleder på gjennomføring av sameiets større prosjekter.

  40% stilling - Daglig drift
  Denne fordeles hovedsakelig på tilgjengelig for beboere og arbeid for sameiet:

  For beboere:
  Svare alle henvendelser på hjemmesiden og pr post, befaring av feil og mangler fra
  beboere, gjennomføre nødvendig vedlikehold, oppdatere ringetablå, lage
  nøkkelbrikker, registrering og salg av port åpnere, forsikringssaker, feil og mangler fra
  Selvaag Prosjekt fase 1.
  Tilgjengelig for beboere på onsdager mellom kl. 12.00-16.00.

  For sameiet:
  Innkalling og gjennomføring av årsmøte, innkalling og deltakelse i styremøter,
  oppgangskontaktmøter, budsjettering, økonomirapportering, fakturabehandling, ITansvarlig,
  HMS-kontroll av uteområder og bygningsmassen, brannplan, brannforebyggende tiltak, oppfølgning av vaktmestertjenesten, oppfølgning av sommer- og vinterskjøtsel, renovasjonsetaten, revidere og følge opp service på alle tekniske installasjoner, planlegge og gjennomføre vedlikeholdsprosjekt som ikke er i fase 2, håndtere forsikringssaker, kontroll av nye vinterhager, arkivering av dokumentasjon, kontrakter og bestilling av ladestasjoner til elbil, utleie av garasjeplasser og gitterboder samt alt annet forefallende som ikke utføres av styret eller forretningsfører.

  4 års arbeid med registrering, systematisering og oppdatering av seksjonsbegjæringer, tegninger, leielister og hvem som har bruksrett på fellesareal er nå avsluttet. Dette gjør at OBOS fra 2020 kan overta administrasjonen fra daglig leder alle henvendelser vedr utleie av garasjeplasser, boder og bestilling av elbil ladere.

  50% stilling – Prosjektledelse av sameiet prosjekter
  Prosjekter i fase 2 er stigeledninger vann, alternativ energi, oppgradering av
  oppganger, avfallshåndtering og totalplan for uteområdet (TFU).

  VAKTMESTER
  Sameiet har vaktmester fra Bygårdsservice AS som er tilstede mandag, onsdag og fredag.
  Vaktmesteren følger er årshjul og skal utføre faste oppgaver som f.eks. kontroll av
  berederrom, påse at ute og inne areal fremstår plettfritt, tømme søppelkasser utendørs og
  annen forefallende arbeid. Det er daglig leder som administrerer vaktmesterens tid og
  oppgaver. Vaktmester har derfor ikke anledning til å utføre oppgaver som er hver enkelt
  beboer sitt ansvar. Dette vil gå ut over arbeidet til fellesskapet, og skal heller ikke betales av
  fellesskapet.

  VAKTTELEFONEN - KUN AKUTTE HENDELSER UTENOM ARBEIDSTID
  Vakttelefonen til Bygårdsservice skal ikke benyttes til generelle henvendelser, dette skal
  meldes via kontaktfanen på hjemmesiden.

  Mvh Styret UBS
 • Informasjon om feiing, utevann, dugnad, Isekk, søppel og utsatt oppgangskontaktmøte

  Publisert 17. apr. 2020

  FEIING GARASJE
  Garasjene feies med feiebil mellom kl. 08.00 og 17.00 på oppsatte datoer.
  For at feiingen skal bli effektiv, er det viktig at alle kjøretøy parkeres ute, og at gjenstander er fjernet fra garasjebåsen. NB! Det kan komme vann inn i bodene.

  TIRSDAG 21 APRIL BYGG 2, 3 OG 4
  Ullernkammen 25 og 27.
  Ostadalsveien 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 og 72.

  ONSDAG 22 APRIL BYGG 1, 7 OG 8
  Ullernkammen 17, 19, 21 og 23.
  Ostadalsveien 48, 50, 52, 54 og 56.

  TORSDAG 23 APRIL BYGG 5, 6 OG 9
  Ullernkammen 18, 20, 22, 24, 26 og 28.
  Ostadalsveien 75, 77, 79 og 81.

  FEIING PARKERINGSPLASSER UTE FREDAG 24 APRIL.

  ----------------------------
  UTEVANN
  Kranene til utevannet blir satt på innen neste fredag 24 april. Om det er lekkasje må uken etter benyttes til utbedring slik at alle kraner skal ha vann innen 1 mai.
  Oppgangskontakter bes om å ut og koble til slangetrommel som er utlevert og skal stå i søppelrommet i oppganger. De som ikke har søppelrom har egen plassering for slangetrommel, sammen med gardintrapp og spade.

  ----------------------------
  DUGNAD
  Dessverre kan sameiet ikke gjennomføre dugnad i år som følge av smittefaren fra alle hjelpemidler som er tilgjengelig under dugnaden.
  De som ønsker å bidra til egen dugnad kan benytte eget utstyr som raker og spader mm.

  Sykkelboder blir ikke ryddet i vår, sykler som ikke benyttes bes lagret i egen bod slik at det ikke blir fult.

  Skaaret Landskap som har sommer skjøtsel vil yte ekstra slik at sameiet fremstår presentabelt til 17 mai og sommeren.

  ----------------------------
  ISEKK OG SØPPEL
  Styret vil minne på alle sameiere om regler for Isekk eller liknende. Se https://ullernasen.lettstyrt.no/info_pages/2525

  Vaktmester må til stadighet rydde opp søppel som er hensatt ved de nedgravde containerne på Ostadalsveisiden. Det minnes på at større avfall må leveres på gjenvinningsstasjon av hver enkelt sameier.

  ----------------------------
  OPPGANGSKONTAKTMØTE UTGÅR
  Vårens møte som er satt til 21 april må dessverre utgå som følge av forbud mot å samles i et slikt møte. Oppgangskontakter bes sende inn saker via hjemmesiden om det ikke kan vente til høstens møte.
  Styret vil fortløpende informere om sameiets tiltak som iverksettes og viser utover dette til årsmøteinnkallingen.

  ----------------------------
  UTLEVERING AV NYE PORT ÅPNERE HOS JOKER
  HUSK! Ta med legitimasjon.
  Utlevering av port åpnere for de som bestilte før 29 mars og har fått tilgang til telefon åpning av port. Det vil bli sendt ut sms byggvis kvelden før port åpner kan hentes.
  Mandag 20 april Bygg 1 og 2
  Tirsdag 21 april Bygg 3 og 4
  Onsdag 22 april Bygg 5 og 6
  Torsdag 23 april Bygg 7 og 8
  Fredag 24 april Bygg 9

  ----------------------------
  Informasjon om oppstart og fremdrift på uteområdene iht TFU-plan (totalplan for uteområdene) vil komme når dette er utarbeidet og klart.
 • Digital gjennomføring av sameiets ordinære årsmøte 2020 

  Publisert 14. apr. 2020

  For å redusere risiko for ytterligere smitte av koronavirus vil det ordinære årsmøte i Ullernåsen Boligsameie bli avholdt digitalt ved hjelp av OBOS sin årsmøtemodul på Vibbo.no.
  I den ekstraordinære situasjonen Norge og verden for øvrig er i, mener styret og OBOS at dette er en god og trygg løsning for å få gjennomført årsmøtet denne våren. 
  Vi må begrense behandling til de lovpålagte sakene; godkjenning av årsregnskap og årsrapport, valg av tillitsvalgte og honorar til tillitsvalgte. Behandling av andre saker og innsendte forslag blir utsatt til
  et senere møte, forhåpentligvis til høsten., da disse fortjener en mer levende formidling og diskusjon.
  Vårt årsmøte åpnes 17.04.2020, og er åpent for avstemming i 10 dager, slik at siste dato for avstemming er 27.04.2020.

  Hvordan deltar du?
  Digital deltakelse:
  • Gå inn på Vibbo.no for å delta. Dersom vi har registrert ditt mobiltelefonnummer, vil du
  motta en SMS med lenke til møtet.
  • Trykk på lenken og delta i møtet. Der finner du årsrapporten og eventuelle andre vedlegg.
  • Du kan se gjennom sakene som skal behandles, komme med spørsmål og avgi din stemme.

  Analog deltagelse:
  • Kan du ikke delta på det digitale årsmøtet, anbefaler vi at du leverer vedlagte stemmeseddel
  til styret innen årsmøtet avsluttes.

  Velkommen til vårt første digitale årsmøte!