Oppslagstavle for Ullernåsen Boligsameie

 • NVE GIR KONSESJON TIL NY OG HØYERE HØYSPENTLINJE

  Publisert 31. aug. 2021

  NVE har bestemt seg for å gi Statnett konsesjon til å bygge en ny og høyere høyspentlinje gjennom vårt sameie. Begrunnelsen er at dette er billigst og i samsvar med retningslinjer Stortinget har bestemt. NVEs orientering er vedlagt. Denne konklusjonen er ikke den vi har ønsket. Styrets hørigsuttalelse argumenterer for kabel eller tunell gjennom Ullerntoppen. Denne er også vedlagt. Dette er imidlertid ikke siste ord. Saken vil bli anket til Olje og energidepartementet, og det antas at ankebehandlingen kan ta minst ett år. En aksjonsgruppe der styreleder og Helge Kleivane fra vår egen arbeidsgruppe er med, kommer til å sende inn en anke.

  Budskapene vi vil legge vekt på og begrunne er følgende:

  • Det er urimelig å påføre naboer og nærmiljø så store ulemper.

  • De foreslåtte mastene blir like høye som 12-etasjers bygninger (40 meter) og plasseres mindre enn 20 meter fra folks inngangsdører. Strømkabler med 420kV spenning og elektromagnetisk stråling vil gå 15-20 meter fra soveromsvindu. 

  • Aldri før er slike monstermaster og spenningsnivå ført gjennom boligområder. Det er en menneskefiendtlig løsning som vil svekke livskvalitet, hinder utvikling av sykehus, skoler, boliger, og rekreasjonsområder i Bærum og Oslo i minst 100 år.

  • Statnett har også konsesjonssøkt et alternativ der kablene legges i bakken. Det er en fremtidsrettet løsning som frigjør arealer og bedrer livskvalitet for tusenvis av direkte berørte mennesker.  Merkostnaden ved denne løsningen utgjør mellom 0,07 – 0,1 øre per kWh i økt nettleie (mindre enn 2 promiller). Det er i tråd med Stortingets føringer at merkostnadene ved kabling i tettbygde strøk kan forsvares når det gir «en vesentlig bedre totalløsning, alle hensyn tatt i betraktning

  • Vi stoler på at våre nasjonale politikere vil sørge for at den endelig beslutningen blir en fremtidsrettet løsning med kabel i bakken.

  Det er viktig at hver og en av oss gjør seg opp en mening om denne høyspentlinjen, og samtidig bruker de kanaler og kontakter man har for å fremme sitt syn, herunder inngår å benytte seg av den individuelle og formelle klagemuligheten vi alle har. God argumentasjon og sterk press håper vi vil ende med en fremtidsrettet løsning - til slutt.

 • HVA GJØR JEG, NÅR BRANNALARMEN GÅR?

  Publisert 24. aug. 2021

  Brannsikkerhet er viktig for oss alle. De siste årene har sameiet lagt ned store ressurser i å forbedre denne, med brannvarsling i garasjene direkte til Oslo brannvesen og ved å bygge forskriftsmessige brannoppstillingsplasser til alle blokkene. I alle fellesarealene er det digitale røykvarslere, og de beboerne som ønsker det, har også fått installert brannvarslere i egen seksjon.

  Dessverre har vi opplevd at brannalarmen går – i garasjen eller at røykdetektoren går av i egen seksjon uten at det brenner. Falsk alarm er selvsagt bedre enn brann, men hyppigheten av falske varsler er så stor at styret nå har tatt tak i dette, for å finne ut hva vi kan gjøre for at vårt samlede brannvarslingssystem skal fungere bedre. Dette er en prioritert sak for styret, og vi vil komme tilbake med mer informasjon senere, men allerede nå noen råd og veiledning.

  Vennligst lest vedlegget for mer informasjon om brannsikkerhet + instruksen som henger i oppgangen.

   

 • MØT OPP PÅ ÅPENT HUS

  Publisert 17. aug. 2021

  Hei

  Styret inviterer til åpent hus her på kontoret i Ostadalsveien 83. Her vil det være anledning til å spørre om stort og smått av styrets arbeid og framtidsplaner.

  Vi avholder åpent hus fra klokken 18.00 til 19.00, på følgende dager i høst:

  Tirsdag 7 september

  Tirsdag 12 oktober

  Tirsdag 2 november

  Tirsdag 7 desember

  Med vennlig hilsen

  Arne Jensen

  dl

  48 48 11 70

 • El-bil ladere.

  Publisert 17. aug. 2021

  Hei

  Vi har fått melding fra vår leverandør, at dem opplever lang leveringstid på el-bil ladere. Dette er det lite vi får gjort noe med, men ber alle som har bestilt, om å være tolmodige.

  Mvh

  Arne Jensen

  dl

  48 48 11 70

 • El-SPARKESYKLER, VIS HENSYN OG PARKER RYDDIG

  Publisert 09. jul. 2021

  Vi som driver med drift av sameiet, ser på med forundring, en ny type forsøpling. El-sparkesykler ligger strødd flere steder, og det ser ikke pent ut. Vi er i dialog med flere av utleiefirmaene om å opprette samlestasjoner for sparkesykler. Men fram til da, parker syklene slik at dem ikke er til hinder for øvrig trafikk (HC og gående) og slettes ikke i blomsterbedd.

 • SOMMERHILSEN FRA STYRET

  Publisert 03. jul. 2021

  Det nye styret som tiltrådte etter sameiermøtet, har så langt hatt tre styremøter. Vi har konstituert oss, fordelt arbeidsoppgaver og begynt den møysommelige jobben med å håndtere stort og smått i sameiet. Det er mange oppgaver som skal følges opp ved et stafettskifte som dette, og styret ber om forståelse dersom en oppgave du mener skulle være iverksatt, ikke er blitt gjort noe med. Alle beslutninger det tidligere styret har tatt, blir gjennomgått og fulgt opp i henhold til vedtak. Og noen nye beslutninger har vi allerede tatt, flere vil komme.

   

  Pandemien har gjort livet vanskelig for oss alle, og også det å lede et sameie er blitt komplisert. To år uten fysisk sameiermøte har tidligere aldri skjedd. Nå håper vi det skal bli mulig å arrangere et ordinært sameiermøte neste år. I mellomtiden vil styret arbeide systematisk gjennom de utfordringer vi har, men også se på tiltak som vil gjøre det enda mer attraktivt å bo i Ullernåsen boligsameie (UBS).

   

  OM INFORMASJON: Dagens kanaler for informasjon er vår webside: www.ullernaasen.no (Lettstyrt), Facebooksiden og direkte kontakt med styret, daglig leder og/eller oppgangskontaktene – samt fysisk fremmøte på «Åpent hus» i daglig leders kontor ved lekeplassen. Det meste av vår informasjon til beboerne er nå digital. Vi har registrert noe misnøye med dette – særlig fra beboere som ikke er så aktive på internett. Styret har drøftet informasjonsbehovet, og vil vurdere i løpet av høsten hva vi kan gjøre for å bli bedre på informasjon.

   

  Det som vil skje umiddelbart er i alle fall at det blir større hyppighet på innlegg på websiden, men også på Facebooksiden. Vi kommer tilbake til tidspunkt for «Åpent hus» til høsten, og vil da også kunne lytte til hva dere mener. Du vil her kunne møte representanter for styret, stille spørsmål eller foreslå ting som styret bør ta tak i.

   

  Generelt vil vi oppfordre alle til å bruke nettsiden, www.ullernaasen.no, og særlig viktig er det å sende meldinger via den - om noe er galt eller du bare vil gi din kommentar. Ved å bruke denne linken blir det enklere å holde oversikt slik at ingenting glemmes: https://ullernaasen.no/conversations

   

  Ellers vil vi oppfordre alle på det sterkeste til å lese og benytte seg av BEBOERMANUALEN. Her står det meste om hva du som beboer må vite og gjøre, vedlikeholdstips og praktisk informasjon om ordninger av ulikt slag. Særlig viktig er det å kjenne til ditt ansvar for vedlikehold, og hva du bør gjøre for å unngå vannskader, og hva du bør gjøre når skaden er skjedd. Det er også viktig informasjon her om du planlegger oppussing av egen leilighet.  Beboermanualen er under oppdateringer, men gjeldende versjon finner du her: https://cdn.filestackcontent.com/BBJ5b7z5Q5mRatYWXKng

   

  Ellers gir vedtekter og ordensregler føringer for hvordan vi skal leve og bo sammen, se her: https://ullernaasen.no/info_pages/168

   

  OM UTEOMRÅDET: Etter den store rehabiliteringen 2014 – 2016 er det gjennomført et omfattende arbeid for å oppgradere uteområdet. Denne jobben er i all hovedsak gjennomført av Skaaret Landskap AS. Dette er et av landets fremste landskapsarkitekter, og styret er godt fornøyd med den jobben som er gjort. Nå gjenstår noen mindre arbeider, og disse er besluttet iverksatt. For eksempel skal det i løpet av sommeren/høsten beplantes ved hundestatuen på Ullernkammen siden, tujahekken ved Barnehagen skal re-plantes og likeså et lite område mellom blokk 1 og 2. Erosjonsproblemene i skråningen av Ostadalsveien 50 skal også utbedres med mer.

   

  Både vintervedlikehold, brøyting og strøing, og sommervedlikehold av grønt områdene utføres av Skaaret.

   

  OM PARKERINGSPLASSER: Vi minner om at dersom du trenger ekstra parkeringsplass, så har sameiet flere ledige plasser i garasjene, som leies ut rimelig til beboere. Ta gjerne kontakt med daglig leder, Arne Jensen (epost: post@ullernaasen.no, eller tlf.: 48 48 11 70, ved behov. Minner samtidig om at det kun er tillatt å parkere på oppmerkede plasser på sameiets arealer, og vi ber alle respektere dette slik at vi sikrer fremkommelighet, særlig med tanke på en eventuell brann.

   

  OM SØPPELANLEGGET: Det har tatt tid å få på plass det nye søppelanlegget på Ullernkammen-siden. Dette er beklagelig, men skyldes at vi trenger tillatelse fra Oslo kommune for å grave ned søppelcontainere.  Parkeringsplassen på denne siden ligger på kommunens eiendom, og sameiet har en tvist med kommunene om hvor grensen går. Nå er det besluttet at søppelanlegget skal ligge på høyre side av vegen når du kjører ut av garasjeanlegget fra blokk 5. Hekken skal flyttes nærmere Ullernkammen 16 og containerne skal graves ned her. Vi må unngå å skade en høyspent kabel som ligger her, og vi må bli enig med kommunene om betingelsene.      

   

  I beste fall vil nytt søppelanlegg etableres  i løpet av kommende vinter.

   

  OM HAGELAGET: Hagelaget organiserer engasjerte beboere til å gi innspill og utføre mindre arbeider på sameiets uteområde. Styret har gått gjennom hagelagets mandat, oppdatert dette og også sagt ja til et årshjul for aktiviteter der Hagelaget skal ha en egen rolle. En slik oppgave er å organisere dugnader for alle, særlig på våren, slik at disse gjennomføres funksjonelt og effektivt for alle.

   

  Hagelaget disponerer også et budsjett på 50 000 kroner for tiltak som passer inn med lagets mandat.

   

  Synnøve Ek Havnevik er gjenvalgt som leder av Hagelaget, og Katrin Syse, som er ny i styret, vil være styrets primære kontaktpunkt overfor Hagelaget.

   

  Av oppgaver som Hagelaget nå vurderer, er å lage et forslag til nye utemøbler på sameiets område. Styret tar sikte på å behandle dette så raskt som mulig etter ferien.

   

  OM OPPUSSING AV OPPGANGENE: I forbindelse med den store rehabiliteringen ble oppussing av oppgangene utsatt til fase 2, og er lagt inn i Langtidsplanen (se under). Opprinnelig skulle dette arbeidet begynne i 2017, men ligger nå i langtidsbudsjettet fra 2024 til 2029 med foreslått beløp på tilsammen 30 mill. kroner. Mest sannsynlig er dette for lavt beløp, og vi er nødt til å prosjektere oppussingen på nytt.

   

  Mange er blitt utålmodige, og flere har tatt til orde for en midlertidig oppussing på dugnad. Det er begrenset hva som er mulig å gjøre, men med kreativitet og lokal egeninnsats bør det være mulig å gjøre oppgangene penere for en rimelig penge.

  I hovedsak snakker vi om maling av rekkverk, evt. listverk og dørene til garasjen. Noen steder er lyset i oppgangen dårlig, og en overgang til led-lys vil både redusere vaktmesterens arbeid med bytte av pærer og gjøre det triveligere i oppgangene. Noen steder er det byttet til nye lamper uten at takene er malt opp på nytt. Der det har skjedd, vil det være fint om også takene ble malt.

  Styret har derfor  besluttet at inntil 25 000 kroner stilles til disposisjon per oppgang for oppussing på dugnad. Oppussingen skal gjennomføres etter fastsatt fargesjablong. En person i oppgangen må velges av beboerne som "oppussingsansvarlig». Hva som skal gjøres i den enkelte oppgang, skal kvalitetssikres av daglig leder før iverksettelses. Dersom dette er interessant i din oppgang, må dere velge en oppussingsansvarlig og ta kontakt med daglig leder.

   

  OM LANGTIDSPLANEN: Langtidsplanen er UBS´ fundament for god drift, styring og utvikling av sameiets eiendom og bygningsmasse. Dette er et rullerende dokument som oppdateres fortløpende, og minst en gang i året skal det oppdateres for presentasjon, om nødvendig og ønskelig, på sameiets årsmøte.

  Langtidsplanen og langtidsbudsjettet er samme sak. Her står saker som har å gjøre med søppelanlegget, stigeledninger, oppussing av oppgangene, nye membraner på terrasser som ikke ble oppgradert under rehabiliteringen, alternative energikilder, nye varmtvannsberedere med mer.

  Styret har påbegynt arbeidet med å oppdatere langtidsbudsjettet og de midler vi har til disposisjon for investeringer. Med dagens fellesutgifter er det satt av ca. 7,5 millioner kroner årlig til investeringer. Et oppdatert langtidsbudsjett vil bli lagt frem på sameiermøtet 2022.

   

  OM DRIFTEN: Den daglig drift av sameiet håndteres av daglig leder, Arne Jensen, som begynte ved årsskiftet, og nå er kommet godt i gang med sitt arbeid. Dessverre har vi altfor mange lekkasjesaker i sameiet, og arbeid med disse tar mye av hans tid.

   

  Det er viktig for dere som beboere at dere kjenner til hva dere bør gjøre dersom dere får en lekkasje eller har andre skader. Her kan du lese mer om hva du da bør gjøre: https://ullernaasen.no/info_pages/63

   

  I utgangspunktet er skader i egen seksjon en sak mellom beboer og forsikringsselskapet, men noter at daglig leder skal ha kopi av kontakten med forsikringsselskapet.

   

  Fremtind som er vårt nye forsikringsselskap, har øket årsavgiften som følge av mange skader. Styret er i dialog med dem for å avklare hva vi fra vår side kan og bør gjøre for å redusere antall skader.

   

  Vi ønsker alle en riktig god sommer.

   

  Ullerntoppen, 2. juli 2021

  Ragnvald Nærø

  Styreleder

 • Oppgradering av brannvarslingstjenesten; Get Safe

  Publisert 30. jun. 2021

  Get Safe, fra Telia oppgraderer sin brannvarseingstjeneste. Dette har ingen betydning for deg som seksjonseier, men det blir forhåpentligvis litt lettere for oss som skal drifte anlegget. Mer info i vedlagt brev fra Safe.

  Med vennlig hilsen

  Arne Jensen

  daglig leder

  48 48 11 70

 • PILOT FOR NABODELING AV EL-BIL

  Publisert 21. jun. 2021

  Som første sameie i landet har Ullernåsen boligsameie inngått avtale med bildelingsselskapet Hayk om nabodeling av el-biler.

   

  Dette betyr at dersom du vil la naboen benytte seg av din el-bil - når den ikke er i bruk - ja, så kan du det ved å registrere deg hos Hayk. Selskapet har laget en app som gjør det mulig å finne din bil, låse opp bilen og komme til og fra garasjen.

   

  Dette er en pilotordning for beboere i vårt sameie. Vi vil skaffe oss erfaring med denne piloten, for så å ta stilling til om dette skal bli en permanent ordning. Styret mener dette er bra for miljøet, men også økonomisk interessant. Den som leier ut bilen, er selvsagt forsikret, og får betalt for bruken samt noen andre goder. Sameiet vil kunne få inntekter, om vi ønsker det. For den som leier, er det også interessant, da leie er vesentlig rimeligere enn å eie egen bil.

   

  Hvis du vil delta som pilotbruker og tjene penger på din el-bil når den ikke er i bruk, ta kontakt med Hayk ved Kim, tlf.: 922 34 423 eller på e-post: kim@hayk.no.

   

  Se vedlagte fil for mer info eller denne filmen der styreleder forteller om tilbudet: https://www.youtube.com/watch?v=GOgq3v9WVks&list=PLJ4QGsRP3bHUrvQMgGpmCB9NR5ec-WYGQ&index=2

   

 • VI HAR EL-BILER TIL LEIE I SAMEIET

  Publisert 01. jun. 2021

  Ullernåsen boligsameie var tidlig ute og har gjort avtale med bildelingsselskapet Hayk som tilbyr el-biler for utleie i vårt sameie. Vi har én bil i garasjen i bygg 8 og én bil i underetasjen i bygg 5. Det er enkelt å bestille og bruke disse bilene, se bruksanvisningen vedlagt her. Eller gå inn i App Store/Google Play og last ned Hayk sin app. Dersom du ikke har bil, eller trenger en ekstra bil/vil prøve en el-bil, er det bare å hive seg rundt :)

 • Flaggheising 17. mai kl. 08.00

  Publisert 05. mai. 2021

  På grunn av Oslo kommunes corona-restriksjoner er vi dessverre nødt til å avlyse det planlagte 17. mai arrangementet i år. Men flagget blir heist kl 08.00. Så følg med fra terrassene og syng gjerne nasjonalsangen da. Og hold terrassedøren åpen, i tilfelle Mærradalen Mannskor skulle komme forbi i løpet av dagen. Ikke en-meters sang i år, men kanskje pop-up sang :)

  Mærradalen Mannskor International, som har sunget ved flaggheisingen kl. 08.00 hver 17. mai i mer enn 40 år, svikter ikke. Også i år vil de markere årets nasjonaldag på en spesiell måte.