Oppslagstavle for Ullernåsen Boligsameie

 • Daglig leder er fraværende

  Publisert 10. okt. 2019

  Kontor UBS

  Daglig leder vil ikke være tilstede på kontoret før 13 november, og er ikke tilgjengelig på telefon/ mail i perioden. Ved akutte situasjoner, kontakt styret, vaktmester eller Bygårdsservice vakttelefon 905 20 631. Ved lekkasjer som krever rørleggerarbeid kontakt Martinsen & Brodahl sin vakttelefon 974 66 211. (Anbefales å lagre dette nr ved akutt behov)

 • Oppgangskontaktmøte

  Publisert 01. okt. 2019

  Tid: 19:30 - 20:30, Styrerommet UBS ( Vaktmesterboden)

  Til oppgangskontaktene Oppgangskontaktene i Ullernåsen Boligsameie spiller en viktig rolle i kommunikasjonen mellom sameiere og styret. Spesielt i forhold til gjennomføringen av tiltak i rehabiliteringsprosjektet og oppfølgingen av ulike oppgaver i det daglige og gjennom året. Dagsorden: 1. Velkommen/Styreleder 2. Status fase 2 og veien videre /Styreleder/Daglig leder 3. Get Safe, brannplan og brannøvelse / Daglig leder 4. Den daglige drift og samarbeidet med oppgangskontaktene /Daglig leder 5. Eventuelt /Alle Vel møtt!

 • Beboermanual for Ullernåsen Boligsameie

  Publisert 01. okt. 2019

  Styret har i lengre tid arbeidet med å sammenstille en beboermanual som tar for seg blant annet hvilke ansvarsområder, rettigheter og plikter hver enkelt sameier har versus sameiet som sådan. Beboermanualen inneholder informasjon om sameiet, vedlikeholdstips, praktisk informasjon om ordninger og skal fungere som et supplement til vedtekter og annen informasjon som finnes f.eks. her på hjemmesiden. Den distribueres som et pdf dokument slik at du kan laste den ned som 'ditt oppslagsverk'. Vi håper den kommer til nytte enten du er nyinnflyttet eller har bodd her siden sameiet ble oppført. Med vennlig hilsen Styret

 • Søppelsjakter stengt, nytt avfallssystem utendørs Ostadalsveien

  Publisert 01. okt. 2019

  Fra i dag 1 oktober er ny avfallshåndtering innført for alle beboere tilhørende Ostadalsveien. Ved innkjøringen til Ostadalsveien er det etablert nedgravde avfallscontainere: Blå innkast – papp og papir Grønn innkast – glass og metal Blank innkast– restavfall, plast og mat For ytterligere sortering se vedlagt sorteringsguide. NB!. Det må ikke kastes søppel i sjaktene fra i dag. Søppelsjaktene vil bli desinfisert og avstengt fortløpende.

 • Ekstraordinært åpent hus - Ny høyspentlinje

  Publisert 24. sep. 2019

  Tid: 19:00 - 20:30, Vaktmesterboden UBS

  Statnett har invitert til «Åpen kontordag» på Samfunnshus Vest på Røa 8. oktober fra kl 17-20. Alle kan delta der for å få orientering om Nettplan Stor-Oslo. Påfølgende dag 9. oktober, vil arbeidsgruppen/styret orientere om UBS´ arbeid og innspill til valg av høyspent trasé til Statnetts transformatorstasjon på Smestad.

 • Ny avfallshåndtering for beboere med adresse Ostadalsveien innføres 1.oktober

  Publisert 06. sep. 2019

  Ostadalsveien

  1. oktober i år innføres ny rutine for avfallshåndtering for alle seksjonseiere med adresse Ostadalsveien. Dagens søppelluker stenges i forbindelse med etableringen av nedgravde søppelcontainere for plast-, mat-, og restavfall ved innkjøringen til Ostadalsveien. . Eksisterende søppelsjakter i hver oppgang vil som følge bli rengjort og forseglet. Seksjonseiere i OV58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 og 72 med bevegelseshemning, fysisk handicap eller andre bevegelsesbesvær grunnet alder eller sykdom kan søke styret om tilgang til en alternativ plass for avfallshåndtering. Denne er plassert på snuplassen under kraftlinjen nedenfor Ostadalsveien 54. Avfallet kastes i avfallsbeholdere som står i et søppelskur med lås og gjelder kun for plast-, mat og restavfall. NB. Papp, glass og metall må bringes til plassen ved innkjøringen til Ostadalsveien. Søknad sendes via kontaktfanen til Styret. https://ullernaasen.no/contact_board Merk søknaden med Navn, adresse og begrunnelse. ULLERNKAMMEN Arbeidet pågår med tillatelse til å etablere nedgravde containere ved innkjøringen til Ullernkammen på Oslo Kommunes eiendom. REN har gitt sameiet frist til uke 35 i 2020 på å etablere nytt avfall system for beboere på Ullernkammen, etter dette vil søppelsjakter stenges.

 • NY HØYSPENTLINJE, ELLER…

  Publisert 04. sep. 2019

  Tid: 19:00 - 21:00, Persbråten Videregående skole

  Statnett har i flere år arbeidet med å sikre og oppgradere strømforsyningen til Oslo. Dette arbeidet er omtalt som Nettplan Stor-Oslo, og nå foreligger et forslag som angår vårt sameie. Kort fortalt er der to alternativer; tunnel under Ullernåsen fra Øvrevoll til Smestad, eller ny høyspentlinje over Ullerntoppen i dagens trase. Det siste vil innebære at kraftlinjen blir oppgradert til 420 Kv, og mastene vil få en høyde på 39 meter, altså høyere enn dagens. Hvis det blir ny luftlinje, blir mastene malt røde/hvite og det blir markører på 60 cm i diameter for å varsle lufttrafikk som ambulansehelikopter til byens sykehus. Statnett har søkt NVE om konsesjon for begge alternativer der tunnel naturlig nok er dyrest. Høringsfristen er 1. november, og det er innkalt til orienteringsmøte på Persbråten skole den 19. september kl 19.00. Alle i sameiet skal ha fått brev om dette, og det er også i brevet redegjort for hvordan man kan gi innspill innen høringsfristen. Styret nedsatt for flere år siden en arbeidsgruppe med mandat å følge med på Statnetts arbeid, men også for sørge for at sameiets interesserer blir ivaretatt på best mulig måte. Vi har tidligere gitt uttalelse om vi vil anbefale tunnel. Arbeidsgruppen har hatt møter med Statnetts prosjektledelse, og arbeider nå med et forslag til høringsuttalelse. Dette forslaget blir presentert styret, som vil oversende den endelige kommentar fra Ullernåsen boligsameie. I denne fase er det en naturlig for arbeidsgruppen å søke mest mulig informasjon, men også avklare hvordan andre interessenter som andre sameier og bydeler stiller seg. Alle opplysninger om konsesjonssaken finner du her: https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=5158&type=A-1 Alle oppfordres for øvrig til å stille på informasjonsmøtene som NVE har invitert til. Videre informasjon blir gitt her på nettsiden og/eller på Åpent hus. Arbeidsgruppen leders av Ragnvald Nærø, UK26, Carl Petter Svensson, OV52, Mathias Gellein, OV58 og Helge Kleivane, UK25. Om du har kommentarer, ta gjerne kontakt med en av disse eller send epost til: ragnvaldnaero@gmail.com

 • Godkjente tegninger under kraftlinjen.

  Publisert 13. aug. 2019

  Nå er endelige tegninger utarbeidet og godkjent for arbeidet Statnett må gjøre for å få riktig avstand fra bakken og gangvei som er kjørbar for utrykningskjøretøy og skjøtsel. Følgende endringer blir utført: - Områder som har for kort avstand fra kraftlinjen senkes til nødvendig høyde. - Plen etableres iht tegning. - Ny gangvei etableres fra snuplass til OV50 m/ låsbare bommer. - Støttemur m/ plantefelt langs gangvei. - Snuplass utvides og tilrettelegges for tunge kjøretøy, samtidig som det etableres søppelskur for de med begrenset bevegelighet. - Gatelys ved søppelskur. - Etablering av snuplass utenfor OV56. - Utvidelse av vei fra OV56 til OV50 tilrettelagt for utrykningskjøretøy. Arbeidet vil avsluttes medio september.

 • Oppstart fk mandag med nedgravde avfallscontainere og fortau ved innkjøring til Ostadalsveien.

  Publisert 02. aug. 2019

  Innkjøring Ostadalsveien

  I løpet av sommerferien fikk sameiet den siste godkjenningen fra Oslo Kommune på tiltakene som er planlagt i området ved innkjøringen til Ostadalsveien med etablering av fortau fra krysset til Aslakveien. Arbeidet vil påvirke trafikkbildet og parkering med avsperringer tilpasset best mulig for myke trafikanter og kjøretøy, samt maskiner og utstyr til utførelse av tiltakene. Det vil forekomme støyende arbeider mellom kl. 08.00-16.00 i perioder med bla sprenging/ pigging av fjell. Dagens containere for papir og glass/ metall er flyttet til parkeringsplassen foran Joker butikken og korttidsparkering ved butikk blir flyttet ned til parkeringsplassen ved Ostadalsveien 48. Fremdrift: Fra 5 august til 13 september pågår arbeid med nedgravde søppelcontainere. Se tegning L101. Fra 16 september til 4 oktober pågår arbeid med fortau langs kollen fra Aslakveien. Se tegning L107. Arbeidet avsluttes med kompletterende asfaltarbeid i hele området. Områdene vil bli avsperret fortløpende. Spesielle avsperringer eller endringer vil bli varslet via hjemmesiden/SMS og merket på stedet. Innvendige sjakter med adresse Ostadalsveien stenges etter nærmere avtale når arbeidene er ferdigstilt.

 • Statnett må endre deler av område under kraftlinjen nedenfor bygg 7.

  Publisert 02. aug. 2019

  Statnett har som følge av nye krav til avstand mellom bakken og kjørbar vei til kraftlinjen måtte stenge strømføring gjennom sameiet til utbedring er utført. Arbeidet starter fk mandag 5 august og områdene som er berørt vil bli fortløpende avstengt. Gangtrafikk under kraftlinjen fra bygg 3 og 4 til bygg 7 og 8 vil bli avstengt. Ved behov for kjørbar adkomst til OV50, 52, 54 og 56 bes dette meldes til daglig leder via hjemmesiden. Ved avstenginger av hovedinngangsdører vil dette bli varslet i god tid til de berørte.